Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Art. 1:   Definities

 • Gallery4All BV

Huidige maatschappelijke zetel: Poortakkerstraat 7, BE-9051 Sint-Denijs-Westrem.

Ondernemingsnummer: 0691.981.964

BTW-nummer: BE0691.981.964

Telefoonnummer: 09 321 85 85

E-mailadres: [email protected]

 • The Belgian Design Lab

Een webshop van Gallery4All, zijnde een online verkooppunt van Gallery4All. Op dit verkooppunt worden online goederen van Gallery4All te koop aangeboden aan consumenten. Zij kunnen via de website de goederen aankopen.

 • Koper

Iedere persoon, natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon, die met Gallery4All een verkoopsovereenkomst sluit.

 • Overeenkomst

De verkoopsovereenkomst die tot stand komt tussen Gallery4All en Koper.

 • Bestelling

Een verzoek aan Gallery4All om goederen te leveren.

 • Goederen

De goederen die door Gallery4All worden aangeboden op haar webshop “The Belgian Design Lab”.

 • Overmacht

Een onvoorzienbare, onvermijdbare en oncontroleerbare gebeurtenis, zoals doch niet beperkt tot staking, lock-out, oproer, mobilisatie, brand, epidemie, (ernstige) ziekte, overstroming; natuurrampen, onwerkbaar weer, overheidsmaatregelen, inbeslagname of confiscatie, gewapende overval, tekort aan vervoersmiddelen, tekort aan werkkrachten, uitzonderlijke verkeershinder en beperkingen in het energieverbruik waardoor Gallery4All tijdelijk dan wel definitief in de onmogelijkheid verkeert om haar verplichtingen ten aanzien van Opdrachtgever uit te voeren.

 

Art. 2:   Toepassingsgebied algemene voorwaarden

2.1       Onderhavige algemene voorwaarden beheersen de relatie tussen Gallery4All en Koper.

2.2       Van zodra Koper overgaat tot de bestelling van de Goederen van Gallery4All, aanvaardt hij op onherroepelijke wijze alsook zonder enige voorbehoud deze algemene voorwaarden en verzaakt hij uitdrukkelijk aan andere voorwaarden, waaronder begrepen zijn eigen algemene en bijzondere voorwaarden.

2.3       Elke afwijking van onderhavige algemene voorwaarden geschiedt uitsluitend op schriftelijke wijziging en is enkel van toepassing wanneer Gallery4All de afwijking op schriftelijke wijze, uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud aanvaardt.

 

Art. 3:   Totstandkoming overeenkomst

3.1       Koper kan via de website van Gallery4All zijn Bestelling plaatsen, waarna hij een bevestiging zal ontvangen van zijn Bestelling.

3.2       De Overeenkomst komt pas tot stand als Koper het volledige aankoopproces heeft doorlopen en pas na integrale betaling van de aangekochte Goederen.

Art. 4:  Wijziging overeenkomst

4.1       Iedere wijziging van de Overeenkomst geschiedt uitsluitend op schriftelijke wijze.

Bij ontstentenis daarvan, zal er steeds en onherroepelijk van worden uitgegaan dat de Overeenkomst zoals in de Overeenkomst zelf omschreven, zal worden uitgevoerd.

4.2       Elke schriftelijke melding van Gallery4All inzake een wijziging van de Bestelling zoals omschreven in de Overeenkomst, zal bij gebrek aan schriftelijke opmerkingen van Koper binnen de 24 uren vanaf de verzending van de mededeling, onweerlegbaar vermoed worden dat Koper de wijziging onherroepelijk heeft aanvaard.

Art. 5:   Uitvoering overeenkomst

5.1        Levering

5.1.1.    De aangekochte Goederen worden binnen een termijn van 2 weken geleverd. In de bevestigingsmail die Koper ontvangt na Bestelling zal een exacte leveringstermijn worden bepaald, doch er is een afwijking mogelijk van 3 dagen.

5.1.2.    Een laattijdigheid in de levering laat aan Koper toe de overeenkomst tussen Gallery4All en Koper op te zeggen dan wel schadevergoeding te vorderen.

5.1.3.    De levering van de aangekochte Goederen geschiedt pas na de volledige betaling van de totaliteit van de verschuldigde aankoopprijs. Zolang de betaling niet ontvangen is, gaat Gallery4All dan ook niet over tot levering van de aangekochte Goederen.

5.1.4.    De transportkosten zijn ten laste van Koper, tenzij die uitdrukkelijk inbegrepen werden in de Overeenkomst.

5.1.5.    Koper die ten onrechte weigert de aangeboden Goederen in ontvangst te nemen of af te halen, dient de daaruit voortvloeiende kosten te betalen, ongeacht de andere vergoedingen waaronder de afgesproken prijs, de interesten en de forfaitaire vergoeding die aan Gallery4All toekomen.

5.1.6.    Eens Koper de geleverde Goederen in ontvangst heeft genomen, kan hij Gallery4All niet meer aanspreken voor zichtbare gebreken.

5.1.7.    Elke klacht omtrent de geleverde Goederen dient, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vermeld te worden op de leveringsbon, dat door de vervoerder-besteller wordt afgegeven en waarbij de vervoerder-besteller het dubbel van die leveringsbon in zijn bezit houdt.

5.1.8.    Levering geschiedt op risico van Koper. Het risico gaat over op Koper vanaf het moment dat de Goederen het magazijn van Gallery4All te Sint-Denijs-Westrem verlaten.

5.1.9.    De geleverde goederen blijven eigendom van Gallery4All tot de volledige betaling van de hoofdsom, kosten en intresten door Koper, waarbij Gallery4All het recht heeft om tot aan de volledige betaling de geleverde Goederen of het goed waarin de geleverde Goederen verwerkt zijn, te revindiceren.

5.2       Betaling

5.2.1.    Behoudens andersluidend uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord, is de prijs betaalbaar via Bancontact, Visa, Paypal, Mastercard of Maestro. Bij betaling via kredietkaart, gebeurt de verrekening op het moment van betalingsbevestiging. De betaling gebeurt via een SSL-beveiligde server die uw kredietkaartgegevens versleuteld verstuurt. Uw gegevens worden niet opgeslagen.

5.2.2.    De betaling geschiedt onmiddellijk bij de Bestelling en niet na de levering. Zolang de betaling niet ontvangen is, gaat Gallery4All niet over tot levering van de aangekochte Goederen.

5.2.3.    Indien Koper de Bestelling zou annuleren, dan zal het betaalde bedrag hem binnen een termijn van 14 dagen worden overgemaakt.

5.3       Eigendoms- en risico-overdracht

5.3.1.    De Overeenkomst tussen Gallery4All en Koper wordt pas gesloten nadat Koper de verschuldigde prijs integraal betaald heeft. Het eigendomsrecht van de Goederen gaat derhalve over op het moment dat Koper de volledige prijs betaald.

5.3.2.    Gallery4All staat zelf in voor het vervoer van de aangekochte Goederen. Het risico gaat dienvolgens over op het moment dat Koper de aangekochte Goederen in zijn fysieke bezit heeft.

Art. 6:   Prijs

6.1       De prijzen en voorwaarden die van toepassing zijn, zijn de prijzen en voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst.

6.2       De prijzen van de Goederen worden weergegeven op de website.

6.3        De prijs is steeds inclusief BTW.

Alle andere belastingen, taksen, heffingen of kosten (vracht-, leverings-, en portokosten) zijn steeds ten laste van Koper.

6.4       Gallery4All behoudt zich het recht voor de prijzen op haar website aan te passen in functie van de toename van de productiekosten.

6.5       Er worden door Gallery4All aan Koper geen administratieve kosten aangerekend voor het gebruik van de webshop.

Art. 8:  Waarborg

8.1       Koper heeft recht op de wettelijke waarborg conform de artikelen 1649bis tot 1649octies BW.

8.2       Verborgen gebreken vallen binnen waarborg indien zij met bekwame spoed zijn opgespoord en binnen 7 dagen worden overgemaakt aan Gallery4All per aangetekend schrijven, voor zover:

 • het gebrek de Goederen in ernstige mate ongeschikt maakt voor het gebruik, waarvoor ze gewoonlijk bestemd zijn of voor het speciale gebruik dat uitdrukkelijk schriftelijk werd overeengekomen bij het aangaan van de Overeenkomst;
 • de goederen op een normale wijze werden gebruikt, of minstens in de bijzondere omstandigheden die uitdrukkelijk schriftelijk werden overeengekomen bij het aangaan van de Overeenkomst;

8.3       Buiten waarborg vallen de gebreken die optreden door een verkeerd en/of oneigenlijk gebruik van het goed, zo ook problemen die optreden ingevolge Overmacht en ingevolge de daad of opzettelijke fout van eender welk persoon, waaronder begrepen Koper of zijn aangestelden.

8.4       Koper verliest zijn recht op waarborg van zodra hij zich tot een derde wendt.

8.5       De rechtsvorderingen omtrent de waarborg dienen, op straffe van verval, binnen een termijn van 1 jaar na tijdige afroep te worden overgemaakt.

 

Art. 9:   Aansprakelijkheid

9.1       Gallery4All exonereert zich voor alle schade van Koper, behoudens de schade die voortvloeit uit

 • opzet of zware fout in hoofde van Gallery4All of haar aangestelden en dit voor zover Koper het opzet dan wel de zware fout kan aantonen;
 • het niet-uitvoeren van een verbintenis die een van de voornaamste prestaties van de Overeenkomst vormt, tenzij in geval van overmacht.

9.2       Indien de aansprakelijkheid van Gallery4All bewezen zou zijn, wordt enkel vergoed:

-  de directe lichamelijke en materiële schade;

-  de directe immateriële gevolgschade en de niet-materiële schade

ten gevolge van de schade veroorzaakt door een ongeval aan geleverde Goederen, zoals ontploffing, braak of plotselinge breuk, kortsluiting, implosie.

Indirecte schade zoals doch niet beperkt tot de gederfde winst, de financiële of commerciële verliezen, productieverlies, de verhoging van de algemene onkosten, de verhoogde administratiekosten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, de immateriële schade en het verlies aan cliënteel, wordt aldus niet vergoed door Gallery4All.

9.3       Gallery4All is niet aansprakelijk voor schade aan derden en dient Opdrachtgever in deze hypothese niet te vrijwaren, zelfs niet in geval van zware fout.

Enkel ingeval de schade te wijten zou zijn aan een extra-contractuele fout van Gallery4All of diens aangestelden, kan Gallery4All ter vergoeding van directe lichamelijke, materiële, niet-materiële gevolgschade en zuivere niet-materiële schade worden aangesproken en dat tot een bedrag van maximaal 10% van de aankoopprijs van de aangekochte Goederen.

9.4       Een tenietgaan of beschadiging van de aangekochte Goederen ingevolge de eigen fout van Koper of van personen voor wie hij instaat of die hij bij hem toelaat of duldt, is nooit ten laste van Gallery4All.

9.5       Gallery4All en Koper komen uitdrukkelijk overeen dat de verplichtingen van Gallery4All inspanningsverbintenissen uitmaken en geen resultaatsverbintenissen.

9.6       Elke schadevergoeding waartoe Gallery4All jegens Koper zou zijn gehouden, kan niet meer bedragen dan 10% van de aankoopprijs van de aangekochte Goederen.

Art. 10: Overmacht

10.1      Elk geval van Overmacht of toeval bevrijdt Gallery4All van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat Koper aanspraak zal kunnen maken op een schadevergoeding.

10.2      Een tenietgaan of beschadiging door Overmacht of toeval van de geleverde Goederen, is nooit ten laste van Gallery4All.

10.3      Ingeval Gallery4All afhankelijk is voor het nakomen van haar verplichtingen, van bijvoorbeeld een onderaannemer of de leveringen door een derde firma, dan zijn bovenstaande bepalingen eveneens toepasselijk in geval van Overmacht of toeval bij deze derde, wanneer de nakoming van de verplichtingen van Gallery4All hierdoor vertraging zou oplopen of verhinderd zou worden.

 

Art. 11: Beëindiging overeenkomst

 

11.1      Annulering

11.1.1.  Koper kan zijn Bestelling annuleren.

11.1.2.  Koper zal na zijn Bestelling vanwege Gallery4All een bevestigingsmail ontvangen. In de e-mail zal hij gewezen worden op de mogelijkheid om de bestelling te annuleren en op welke wijze dit mogelijk is. In de e-mail zal een link zijn opgenomen waarop Koper dient te klikken. Op die manier zal hij worden verwezen naar de webpagina waar hij zijn annulering kan verrichten.

11.1.3.  De Bestelling kan enkel geannuleerd worden binnen een termijn van 2 dagen na de bestelling en mits opgave van een gegronde reden. De reden van annulering dient door Gallery4All te worden aanvaard. Bij wijze van voorbeeld aanvaardt Gallery4All de levering van verkeerde Goederen als een gegronde reden.

11.1.4.  Als de reden van annulering door Gallery4All wordt aanvaard, zal, indien reeds werd overgegaan tot betaling, Gallery4All binnen een termijn van 14 dagen overgaan tot terugbetaling van de betaalde som.

11.2      Herroeping

11.2.1.  Koper beschikt over het recht om de Overeenkomst te herroepen.

11.2.2.  Koper kan de Overeenkomst herroepen binnen een termijn van 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van de aangekochte Goederen. Hij doet dit door het digitaal herroepingsformulier dat op de website kan worden teruggevonden, in te vullen en via de website over te maken. Bij ontvangst van het ingevulde herroepingsformulier zal er een bevestigingsmail worden verstuurd aan Koper.

11.2.3.  Koper dient binnen een termijn van 14 dagen na het versturen van het herroepingsformulier  de Goederen terug te zenden. Koper dient de hierbij gemaakte kosten zelf te dragen.

11.2.3.  Gallery4All dient binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de teruggezonden Goederen dan wel na bewijs van verzending van de Goederen, aan Koper de prijs, inclusief de leveringskosten, terug te betalen.

11.2.4.  Koper is aansprakelijk voor de waardevermindering die verdergaat dan de vermindering nodig om de aard, kenmerken en werking van de aangekochte Goederen vast te stellen.

11.2.3.  Als Koper zich beroept op zijn herroepingsrecht, dient hij de gemaakte kosten voor het terugzenden van de Goederen te dragen.

 

Art. 12: Sancties

 

12.1      Ontbinding

12.1.1.  Gallery4All kan in geval van een ernstige wanprestatie door Koper de Overeenkomst doen ontbinden, ook bij overmacht en zonder betaling van enige schadevergoeding.

12.1.2.  Koper kan in geval van een ernstige wanprestatie door Gallery4All de Overeenkomst doen ontbinden, ook bij overmacht en zonder betaling van enige schadevergoeding.

 

12.2      Schadevergoeding

12.2.1.  Als Gallery4All de Overeenkomst gebrekkig / niet uitvoert, dan kan Koper een schadevergoeding eisen. Deze mag niet meer dan 10% van de aankoopprijs van de Goederen mag bedragen.

12.2.2   Als Koper de Overeenkomst gebrekkig / niet uitvoert, dan kan Gallery4All een schadevergoeding eisen. Deze mag niet meer dan 10% van de aankoopprijs van de Goederen bedragen.

 

Art. 13: Klachten

13.1     Elke klacht omtrent de geleverde Goederen kan worden vermeld op de leveringsbon, dat door de vervoerder-besteller wordt afgegeven en waarbij de vervoerder-besteller het dubbel van die leveringsbon in zijn bezit houdt.

13.2      Elke klacht kan ook per e-mail verstuurd worden naar Gallery4All.

13.3     Koper kan zich in zijn hoedanigheid van consument tevens wenden tot het ODR-platform (= Online Alternative Dispute Resolution - platform). Dit is een platform dat consumentengeschillen op een toegankelijke en gemakkelijke manier beslecht zonder dat er enige tussenkomst van een rechter is vereist. Meer bepaald kan dit via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Art. 14: Gegevensbescherming

14.1      In het kader van haar dienstverlening legt Gallery4All volgende gegevens vast van Koper: naam, voornaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen) en rekeningnummer. Gallery4All verkrijgt deze persoonsgegevens ingevolge een door Koper geplaatste bestelling. Deze gegevens worden opgenomen in de databanken van Gallery4All.

14.2      De gegevens van Koper worden op rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze verwerkt. Verwerking vindt slechts plaats met het oog op de samenwerking met Gallery4All.

14.3      De gegevens worden bewaard tot 5  jaar na de beëindiging van de samenwerking met Gallery4All.

14.4      Met betrekking tot de gegevens heeft de betrokkene (Koper) volgende rechten:

- recht op inzage van de gegevens;

- recht op verbetering van de gegevens;

- recht om de gegevens te laten wissen;

- recht op beperking van de verwerking van de gegevens;

- recht op overdraagbaarheid van de gegevens;

- recht om zich te verzetten tegen het gebruik van de gegevens voor marketing.

Art. 15: Nietigheid

15.1      De nietigheid van één of meerdere clausules van de Overeenkomst brengt niet de nietigheid van de gehele Overeenkomst met zich mee.

15.2      Partijen verbinden er zich toe de nietige clausule(s) te vervangen door een rechtsgeldige clausule, of clausules, die zal (zullen) overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van partijen en de geest van de overeenkomst, dan wel er zo dicht mogelijk bij zal (zullen) aansluiten.

Art. 16: Taal

16.1      Onderhavige algemene voorwaarden kunnen louter in de Nederlandse taal worden geraadpleegd.

Art. 17: Interpretatie

17.1.     Elke overeenkomst van Gallery4All wordt telkens geïnterpreteerd conform de bedoeling van partijen en de geest van de overeenkomst, dan wel er zo dicht mogelijk bij aansluiten.

 

Art. 18: Geschillenregeling en toepasselijk recht

18.1      In geval van betwisting, zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent bevoegd.

18.2      Elke overeenkomst van Gallery4All wordt beheerst door het Belgisch recht.

Art. 19: De niet-toepassing van een clausule

19.1      Ingeval Gallery4All één van de clausules van deze voorwaarden niet toepast, verzaakt zij niet aan haar recht die clausule later in te roepen.